Objavljena Uredba o organizovanju rada tokom vanrednog stanja

Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja, kojom se utvrđuje rad van prostorija i rad od kuće, uvodi zabrana službenih putovanja i definišu obaveze u vezi sa zaštitom zdravlja zaposlenih, stupila je na snagu 16. marta, danom objave u Službenom glasniku.

Za vreme vanrednog stanja poslodavac je dužan da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Kao oblici ovakvog rada navode se rad na daljinu i rad od kuće.

U Uredbi se navodi i da ako opštim aktom i ugovorom o radu nije predviđen ovakav način rada, poslodavac može rešenjem omogućiti zaposlenom obavljanje poslova van prostorija poslodavca „ukoliko mu to organizacioni uslovi dozvoljavaju“.

Rešenje obavezno mora sadržati trajanje radnog vremena i način vršenja nadzora nad radom zaposlenog, a poslodavac je dužan da vodi evidenciju o zaposlenima koji obavljaju rad van prostorija poslodavaca.

Poslodavci čija je delatnost takva da nije moguć ovaj način organizovanja dužan je da svoje poslovanje uskladi sa uslovima vanrednog stanja i to tako da, ukoliko je to moguće, ne iziskuje dodatna sredstva, organizuje rad u smenama – kako bi što manji broj zaposlenih i drugih angažovanih lica obavljao istovremeno rad u jednoj prostoriji.

Obaveza ovakvog poslodavca je da omogući održavanje svih poslovnih sastanaka elektronskim, odnosno video linkom, video pozivom ili na drugi takav način.

Uredba poslodavca obavezuje da odloži službena putovanja u zemlji i inostranstvu u skladu sa odlukom nadležnog organa o zabrani – odnosno privremenom ograničenju ulaska i kretanja.

Nadalje, propisano je da su poslodavci obavezni da u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, angažovanih i stranaka obezbede sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekta i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Za zaposlene i angažovane koji su u neposrednom kontaktu sa strankama ili dele radni prostor sa više lica potrebno je obezbediti dovoljne količine zaštitne opreme.

Podsećamo vas da na našem sajtu možete pročitati tekst u vezi sa radno-pravnim statusom zaposlenih za vreme proglašenja pandemije, koji je sačinila redakcija Paragrafa. Uzmite u obzir da je tekst pisan pre proglašenja vanrednog stanja u Srbiji, te da su eventualno moguća odstupanja. U narednim danima očekuju se dalje informacije nadležnih u vezi sa ovim pitanjem od izuzetnog značaja kako za poslodavce, tako i za zaposlene.