Kako do sertifikata ovlašćenog privrednog subjekta?

Kako bi se garantovala sigurnost pošiljke i unapredila društvena odgovornost nacionalne ekonomije, prvenstveno u oblastima borbe protiv terorizma, organizovanog kriminala, falsifikovanja i piraterije, Svetska carinska organizacija definisala je sistem Ovlašćenog privrednog subjekta (OPS). Ideja je nastala u Sjedinjenim Američkim Državama 2001. godine ubrzo nakon terorističkog napada na kule Bliznakinje, dok je Uprava carina u Srbiji instituciju Ovlašćenog privrednog subjekta formirala 2014. godine. U svakodnevnoj terminologiji koja je u upotrebi u EU, OPS se definiše kao onaj privredni subjekt kome je odobren status pouzdanog partnera, s obzirom da je proverom utvrđeno da ispunjava specifične kriterijume.

Zahtev za dobijanje statusa Ovlašćenog privrednog subjekta mogu da podnesu privredni subjekti koji pripadaju logističkom lancu i čija je delatnost pokrivena carinskim zakonodavstvom- proizvođač, izvoznik, špediter/logistčar, držalac skladišta, carinski deklarant, prevoznik, uvoznik. Prvenstveno, podnosi se zahtev carinarnici Beograd koja je jedina u ovom trenutku nadležna, bez obzira da li kompanija ima sedište u Beogradu ili ne, i popunjava se upitnik o samoproceni. Zatim se formira komisija zajedno sa Upravom carina koja ima od 7 do 10 članova iz različitih sektora Uprave carine- prolazi se čitav upitnik o samoproceni, odlazi se u kontrolu i prolaze se bezbednosno- sigurnosne strukture. Ukoliko je kontrola u redu Uprava carina izdaje sertifikat na osnovu nalaza komisije. Rok za dobijanje sertifikata je 180 dana od dana podnošenja, s tim što carina može da produži taj rok za još 60 dana ukoliko se javi ta potreba.

Prednosti statusa Ovlašćenog privrednog subjekta su mnogobrojne i uključuju međunarodno priznatu pouzdanost preduzeća, manji broj krađa, izgubljenih pošiljki, zakasnelih isporuka, manji broj bezbednosnih i sigurnosnih incidenata, garantovanje bezbednosti logističkog lanca posredstvom pouzdanih partnerstva.

Takođe, Uredba za sprovođenje carinskog zakona predviđa olakšice vezane za carinska pojednostavljenja i za kontrole koje se odnose na sigurnost i bezbednost- manji broj fizičkih pregleda robe i pregleda dokumentacije, pošiljke koje su izabrane za dalji pregled su prioritetne, zatim olakšice vezane za kontrole koje se odnose na sigurnost i bezbednost (OPSS i OPSC).

Bitno je naglasiti da privredni subjekti čiji se logistički lanac ograničava isključivo na jednu zemlju ili na teritoriju Evropske zajednice ne mogu biti podnosioci zahteva ovlašćenog privrednog subjekta.

Razlikuju se tri vrste sertifikata OPS:
1. OPS za carinska pojednostavljenja ( AEO C)- za privredne subjekte koji ostvaruju olakšice koje se odnose na pojednostavljenja predviđena carinskim propisima;
2. OPS za sigurnost i bezbednost (AEO S)- za privredne subjekte koji ostvaruju olakšice kod carinskih kontola koje se odnose na sigurnost i bezbednost kada roba ulazi ili napušta teritoriju EU;
3. OPS za carinska pojednostavljenja i sigurnost i bezbednost- kompletan sertifikat (AEO F)- za privredne subjekte koji ostvaruju olakšice i pojednostavljenja koja predviđaju oba sertifikata.

Međutim, postoje različiti kriterijumi za izdavanje oba sertifikata. Za izdavanje prvog sertifikata koji podrazumeva carinska pojednostavljenja, neophodno je uredno vođenje računovodstva i olakšan pristup računovodstvenoj evidenciji  i evidenciji o prevozu, odovojeni logistički sistemi za robu iz EU i za stranu robu, sistem koji omogućava detektovanje nepravilnosti i prevara, zadovoljavajuća procedura za regulisanje dozvola i odobrenje u vezi sa merama trgovinske politike ili zajedničke poljoprivredne politike, arhiviranje evidencije i zaštita od gubitka podataka, zaposlenima se ukazuje na potrebu prijavljivanja uočenih prevara ili nepravilnosti, odgovarajuće sigurnosne mere za zaštitu informacionog sistema i finansijska likvidnost u poslednje tri godine.

Za drugi sertifikat, koji podrazumeva sigurnost i bezbednost, potrebno je postojanje strogih pravila vezanih za zaštitu od nezakonitog upada u objekte, pre svega prostora gde se skladišti roba, kontrola jedinica za prevoz ili isporuku robe prilikom prijema ili otpreme robe, procedura za razlikovanje robe koja podleže zabranama ili ograničenjima od ostale robe, zatim je neophodno da se privredni subjekt obavezao da će uspostaviti pouzdane odnose sa svojim poslovnim partnerima u cilju zaštite međunarodne trgovine, a potrebna je i provera potencijalnih zaposlenih koji će raditi na sigurnosno osetljivim mestima (u meri u kojoj to dozvoljavaju propisi).

Kompanija „Milšped“ je treća kompanija u Srbiji koja je dobila sertifikat Ovlašćenog privrednog subjekta.

– Prvenstveno, sam sertifikat OPS- a daje potvrdu da je nosilac setrifikata neko ko je ispunio sve zakonske norme, a samim tim, njegova roba se tretira kao da je prošla određeni proces i određenu kontrolu koja je mnogo brža i jednostavnija jer je za dokumentaciju koja se popunjava prilikom podnošenja zahteva potrebno manje podataka nego u redovnoj proceduri. „Milšped“ je prvi aplicirao 15. septembra 2014. godine, a sertifikat smo dobili 3. maja 2015. Carinska kontrola trajala je sedam dana  – rekao je Branko Todorović, izvršni direktor carinskog sektora u „Milšpedu“ na Međunarodnoj logističkoj konferenciji LOGIC u Beogradu i dodao da, sa druge strane, sam sertifikat nosi mnogo veću odgovornost pa tolerancija na greške gotovo da ne postoji jer se ispod 1% nalazi broj dozvoljenih grešaka za Ovlašćenog privrednog subjekta.

U slučaju prekršaja, nakon izdavanja sertifikata, može doći do suspenzije i pokretanja krivičnog postupka (suspenzija važi sve dok traje sudski postupak). Rok suspenzije je do 30 dana plus 30 dodatnih dana ako se ukaže potreba. Privredni subjekt ima rok od 30 dana od dana prijema obaveštenja da iznese svoj stav. Takođe, do suspenzije može da dođe i na zahtev privrednog subjekta i tada je privredni subjekt taj koji određuje rok suspenzije sertifikata.

Carina može i oduzeti sertifikat u slučaju da je ovlašćeni privredni subjekt izvršio ozbiljan prekršaj carinskih propisa i tada privredni subjekt ne može da podnese novi zahtev u periodu od 3 godine od dana oduzimanja sertifikata. Zatim, kada privredni subjekt kome je suspendovan status nije preduzeo potrebne mere u cilju ispunjavanja uslova (u tom slučaju, privredni subjekt ne može da podnese zahtev u periodu od 3 godine od dana oduzimanja sertifikata) i na zahtev privrednog subjekta (nije određen rok za podnošenje novog zahteva).

S obzirom da je došlo do modernizovanja carinskog zakona u smislu većeg broja prednosti bez znatnih izmena u pogledu uslova za izdavanje sertifikata OPS treba napomenuti da su sva tri sertifikata OPS ostala neizmenjena, dodat je kriterijum vezan za profesionalnu kompetentnost u okviru izdavanja sertifikata OPSC. Od dodatnih prednosti za sve pojednostavljene postupke i carinska pojednostavljnja izdvajaju se centralizovano carinjenje, samoprocena i oslobođenje od obaveze dostavljanja garancije.

*****

JUL 2020  – POGLEDAJTE KOJIH 25 FIRMI IMAJU OPS SERTIFIKAT.