Slobodna zona Subotica planira izgradnju naučno-tehnološkog parka

Slo­bod­na zo­na Su­bo­ti­ca dosada je kroz tri kruga pregovora u okviru projekta „Zajedno do uspeha“ potpisala ugovore o neposrednoj saradnji sa 70 poslovnih subjekata iz različitih oblasti – od vi­so­ko­škol­skih usta­no­va, sred­njih ško­la, Uni­je po­slo­da­va­ca, jav­nih ko­mu­nal­nih pred­u­ze­ća do Pri­vred­ne ko­mo­re Sr­bi­je, piše Politika.

Kako je izjavio direktor Saša Gravorac, cilj je povezivanje i razmena informacija, imajući u vidu da je danas informacija najvažniji resurs na osnovu koga privreda funkcioniše i dodao da će svi zajedno raditi na pokretanju mnogobrojnih projekata.

Pred­sed­nik gru­pa­ci­je Slo­bod­nih zo­na Sr­bi­je Jovan Vukanović je na događaju koji je organizovan zbog potpisivanja trećeg kruga ugo­vo­ra o saradnji rekao da je Su­bo­ti­ca pr­va po­kre­nu­la ova­ko zna­ča­jan pro­je­kat ne sa­mo za pri­vre­du ovog grada, već za srpsku ekonomiju, jer je pot­pi­si­va­njem spo­ra­zu­ma po­kre­nu­la spa­ja­nje svih zo­na i otva­ra­nje me­đu­sob­nog tr­ži­šta svih ko­ri­sni­ka i pru­ža­la­ca uslu­ga unu­tar zo­na.

U jed­nom mo­men­tu, zo­ne su no­si­le pro­cen­tu­al­no ve­li­ki udeo u pri­vred­nom raz­vo­ju i pro­me­tu u Sr­bi­ji. Zo­ne su ove go­di­ne ima­le re­kor­dan pro­met i od ve­li­kog su zna­čaja u sve­u­kup­nom pro­me­tu do­ba­ra, ro­be i ka­pi­ta­la u ze­mlji, ocenio je Jo­van Vu­ka­no­vić.

Vla­di­mir Ilić, di­rek­tor Slo­bod­ne zo­ne Pi­rot, na­veo je da oni ima­ju vi­še od 60 ko­ri­sni­ka i dodao da su pot­pi­si­va­njem ugo­vo­ra di­rekt­no po­ve­za­ni se­ver i ju­go­i­stok ze­mlje pre­ko dve vo­de­će slo­bod­ne zo­ne.

U planu izgradnja naučno-tehnološkog parka

Ono po če­mu Slo­bod­na zo­na Su­bo­ti­ca že­li da se iz­dvo­ji u na­red­nom pe­ri­o­du je­ste i for­mi­ra­nje na­uč­no-teh­no­lo­škog par­ka.

– Mi smo pred­sta­vi­li svo­ju ide­ju o po­di­za­nju na­uč­no-teh­no­lo­škog par­ka u pro­sto­ru Slo­bod­ne zo­ne Su­bo­ti­ca. Raz­vi­li smo idej­ni kon­cept, a gra­du smo se obra­ti­li sa zah­te­vom da se ura­di do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja Slo­bod­ne zo­ne kroz jed­nu slo­bod­nu par­ce­lu i tu pla­ni­ra­mo da po­dig­ne­mo na­uč­no-teh­ni­o­lo­ški park. On bi, osim di­rekt­ne in­te­gra­ci­je i sa­rad­nje na­u­ke i pri­vre­de, ob­u­hva­tio i sport­ske sa­dr­ža­je za ko­ri­sni­ke slo­bod­ne zo­ne. Taj park bi, s jed­ne stra­ne, pre sve­ga bio fo­ku­si­ran na tr­ži­šte, a s dru­ge stra­ne bi pru­žao za­bav­ne i sport­ske sa­dr­ža­je svim ko­ri­sni­ci­ma, ali i osta­lim gra­đa­ni­ma – re­kao je Gra­vo­rac.

Slo­bod­na zo­na Su­bo­ti­ca od­ne­dav­no je pro­ši­re­na i na op­šti­nu Sen­ta, a od­bor­ni­ci Skup­šti­ne gra­da Su­bo­ti­ce na na­red­nom za­se­da­nju tre­ba da od­lu­če i o pro­ši­re­nju ove zo­ne na op­šti­nu Ka­nji­ža gde već po­sto­je za­in­te­re­so­va­ni bu­du­ći korisni­ci.

Foto: Slobodna zona Subotica, YouTube/PrintScreen

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.