Veliki radovi na još dva granična prelaza – Šta predviđa nova Strategija integrisanog upravljanja granicom?

S ciljem daljeg usklađivanja sa evropskim pravnim i strateškim okvirom, Vlada Srbije usvojila je 4. avgusta novu Strategiju integrisanog upravljanja granicom za period 2022-2027. godine. Strategija je usmerena na normativni i strateški okvir definisan u Evropskoj uniji, uz uvažavanje postignutih rezultata, kao i specifičnosti naše zemlje, navodi se.

Predstavljen je i Akcioni plan za period 2022-2024, a među aktivnostima koje su definisane tim dokumentom jesu i radovi na nekoliko graničnih prelaza, odnosno opremanje u skladu sa savremenim standardima.

Za radove na graničnom prelazu Đerdap 2, tokom pomenutog perioda planirano je oko 2,8 miliona evra, odnosno 329 miliona dinara.

Po godinama – 54 miliona dinara u ovoj godini, 107 miliona u 2023. godini i 168 miliona dinara u 2024. Isti iznosi planirani su i za granični prelaz Neštin. 

U Akcionom planu, za 2022, pomenut je i prelaz Gostun, čija je rekonstrukcija u toku, kao i nedavno otvoreni prelaz Kotroman.

Sve pomenute aktivnosti deo su cilja „Opremaje i izgradnja graničnih prelaza u skladu sa evropskim standardima“, koji obuhvata i aktivnosti kao što su izrada neophodnih analiza i planova, opremanje objekata za rad i smeštaj granične policije za granične provere itd.

Akcionim planom obuhvaćeni su i drugi ciljevi, kao što su sveobuhvatni razvoj, planiranje i primena koncepta integrisanog upravljanja granicom kroz unapređenje saradnje i koordinacije svih relevantnih organa zaduženih za upravljanje granicom.

– Takođe, predviđeno je i da se nacionalno zakonodavstvo uskladi sa evropskim pravnim okvirom i obezbedi njegovo sprovođenje, zatim planiran je i razvoj i uspostavljanje novih informacionih sistema vezanih za granične provere i njihova interoperabilnost. Osim navedenog u planu je i ojačanje kapaciteta u pogledu nadzora državne granice, kao i opremanje granične policije savremenim materijalno-tehničkim sredstvima za efikasan nadzor državne granice – stoji u dokumentaciji.

Podsećanja radi, Republika Srbija je usvojila svoju prvu Strategiju integrisanog upravljanja granicom sa pratećim akcionim planom 2006. godine, drugu 2012. i treću 2017.

– Implementacijom navedenih dokumenata, naša zemlja je u proteklom periodu postigla značajan napredak na polju usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravom Evropske unije donošenjem novih zakona, jačala administrativne i institucionalne kapacitete svih relevantnih službi kroz zapošljavanje, sprovođenje plana i programa zajedničke obuke i primene zajedničke analize rizika svih službi u sistemu integrisanog upravljanja granicom. Takođe, podignut je nivo tehničke opremljenosti svih nadležnih institucija u kontroli granice, kroz rekonstrukciju i izgradnju graničnih prelaza, kao i nabavku specijalizovane opreme za redovno obavljanje poslova – navodi se.

Akcioni plan, kao i kompletnu Strategiju integrisanog upravljanja granicom 2022-2027. možete preuzeti sa sajta Vlade.