O čemu su razgovarali prevoznici i ministar finansija?

Nakon višemesečnih zahtevam molbi i protesta delegacija predstavnika prevoznika se sastala sa delegacijom Ministarstva finansija koju je predvodio ministar Siniša Mali.

Učesnici sastanka u ime Poslovnog udruženja „Međunarodni transport“ iz Beograda i udruženja „MDT Sistem“ iz Kraljeva bili su Neđo Mandić, Aleksandar Spasić, Dragan Stojanović, Slobodan Modić, Raško Borović, Predrag Đurović, Dragan Gligorijević i Slobodan Čakarević.

Predsatvljeni su sledeći zaključci sa sastanka:

1.Doneti Pravilnik kojim će se definisati maksimalni iznos naknade za ulazak vozila u carinskom postupku na parking koji nije u vlasništvu države.

Na obrazloženje Uprave carina da nemaju svi terminali uslov za boravak carinskog osoblja, te da je potrebno putem tendera uzeti u najam od privatnih lica potreban prostor, ministar Mali je zaključio da se tako ostavlja prostor monopolizmu te preuzeo obavezu i dao smernice svom timu da se izradi Pravilnik kojim će se ograničiti naknada na prihvatljiv iznos te ujedno ograničiti i maksimalan period zadržavanja vozila u carinskom postupku.

2.Smanjiti zadržavanja vozilima u carinskom postupku na unutrašnjim carinarnicama.

Na zahtev prevoznika da se ograniči vreme trajanja carinskog postupka, predstavnik Uprave carina je informisao da je Uprava carina u saradnji sa EU počela uvođenje sistema „kućnog carinjenja“ te da će nakon implementacije ovog sistema u potpunosti, vozilo moći da se, bez većeg zadržavanja, i u slučaju kada špediterske poslove obavljaju manje agencije, pošalje na istovar a da se roba naknadno carini. Na pitanje predstavnika ministarstva zašto se stalo sa daljom implementacijom, predstavnik carine je rekao da se čekala procena rizika. Dat je nalog da se nastavi sa implementacijom ovog sistema jer će, zaključak je svih, ovo umnogome ubrzati obrt vozila i omogućiti pravljenje više tonskih kilometara te samim tim omogućiti veći rad i prihod.

3.Otkloniti diskriminaciju i ponovo uvesti poreski kredit za mikro, mala i srednja preduzeća.

Ministar Mali se složio sa ovim predlogom i obećao da će se za 2019. godinu sagledati ponovno uvođenje ove poreske olakšice ne samo prevoznicima, već svima koji ulažu u nabavku opreme i sredstava.

4.Ukinuti kažnjavanje prevoznika i špeditera za kašnjenje dolaska vozila na unutrašnje terminale ili kašnjenje istupa na graničnim terminalima.

Nakon informacije da su prevoznici platili i plaćaju i dalje enormno visoke kazne za kašnjenje dolaska vozila na carinski terminal u zadatom roku, dogovoreno je da će se dati komforniji rok od 5 dana. Dalje, ponovljeno je od predstavnika Uprave carina da državni praznici i neradni dani ne ulaze u ovaj rok te da i dalje postoji mogućnost da se i ovaj novi rok produži ukoliko postoji razlog za to (više zbirnih pošiljaka i sl). Za ovo već postoji naredba carinarnicama ali zbog problema u primeni, Uprava carina će ponovo poslati naredbu carinarnicama.

5.U carinskom postupku, umesto vučnog vozila, posmatrati priključno vozilo kao nosioca postupka te samo njega i evidentirati kroz papire i sistem.

Predstavnici Ministarstva su pozitivno reagovali na ovaj zahtev i smatraju da treba izjednačiti praksu sa ostalim evropskim zemljama i evidentirati samo priključno vozilo u carinskom postupku. Uprava carina će pokrenuti inicijativu kod Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kako bi ovo bilo sprovodivo.

6.Povećati refakciju akcize prevoznicima i dati subvencije za nabavku novih vozila koja ispunjavaju visoke ekološke norme.

Ministarstvo je sagledalo objektivne mogućnosti i iznelo rezultate. Trenutno ne postoji mogućnost povećanja refakcije jer je budžet definisan i sredstva već namenjena. Ostaje otvoreno pitanje za naredne godine. Što se tiče olakšica za nabavke savremenih vozila sa najvišim ekološkim standardima, po rečima predstavnika ministarstva, razmišlja se u tom pravcu.