Dimitrios Aidonis, potpredsednik katedre za logistiku TEI of Central Macedonia – Smanjenje rizika vodeći izazov savremene logistike

Docent dr Dimitrios Aidonis, potpredsednik katedre za logistiku, (Technological Educational Institute) TEI of Central Macedonia u Grčkoj, boraviće sredinom maja u Beogradu kada će biti predavač na konferenciji LOGIC 2017.  Tema njegove prezentacije biće  primena ADR sporazuma.

Konferencija LOGIC 2017 bila je povod za intervju sa ovim stručnjakom za PlutonLogistics, koji je i potpredsednik grčke asocijacije za lance snabdevanja.

PL: Kako je ADR sporazum prihvaćen u Grčkoj? Da li se primenjuje u potpunosti?

– Na konferenciji LOGIC ću govoriti o rezultatima istraživanja primene ADR sporazuma i provere načina primene od strane nacionalnih kontrolnih mehanizama. U tom smislu, istraživanje je usmereno i ka analizi uticaja različitih učesnika u procesu transporta opasnih materija. Rezultati pokazuju da se, prema podacima EU, 80% transporta opasnih materija odnosi na gorivo. Na bazi tih podataka procenjeno je da je u Grčkoj količina opasnih materija u prometu, u poslednjih pet godina,  20% manja u odnosu na prethodni period. Za realizovanje tih tokova, danas je u Grčkoj angažovano više od hiljadu kompanija sa više od 14.000 sertifikovanih vozila, pri čemu broj vozača sa ADR sertifikatom prelazi 10.000. Većina prevoznika (više od 70% u uzorku) smatra da se ADR sporazum u potpunosti primenjuje, pri čemu se mišljenje nadzornih tela po ovom pitanju u značajnoj meri razlikuje. Prema mišljenju prevoznika značajan faktor neprimenjivanja sporazuma jesu visoki troškovi implementacije ADR. Sa druge strane, nadzorna tela tvrde da je nedostatak finaniranja samo jedan od razloga, a  nedostatak stručnog osoblja smatraju osnovnom smetnjom.

PL: Koji je zaključak tog istraživanja?

– Zaključuje se da su primena i kontrola u ovom segmentu uglavnom zadovoljavajuće, ali da su za bolju koordinaciju i kontrolu od strane vlade potrebna dodatna poboljšanja kroz kreiranje jasnijeg zakonskog okvira. Veoma korisno bi bilo i formiranje jedinstvene baze podataka o opasnim robama i realizovanim događajima iz ovog domena, kako na nacionalnom tako i na nivou EU.

PL: Iz oblasti Vaše ekspertize, koji su vodeći izazovi logistike danas? Kako odgovoriti na njih?

– Izazovi uključuju: visok nivo rizika u lancima snabdevanja, uključujući i različite potencijalne poremećaje, nedostatak vidljivosti duž celog lanca snabdevanja i visok stepen konkurencije.
U svakom slučaju, kompanije moraju biti sposobne da razviju odgovarajuće strategije za minimizaciju rizika u lancima snabdevanja i da ukažu na moguće probleme.

PL:  Koji su globalni trendovi u logistici? Kako ih prilagoditi lokalnom tržištu?

– Glavni trendovi su kratki lanci snabdevanja i zelena logistika. U cilju prevazilaženja ozbiljnih problema povezanih sa globalizacijom tržišta (visok nivo rizika od pojave poremećaja i prekida, nizak nivo bezbednosti robe, problemi u praćenju tereta, itd. ), novi trend predstavlja lokalizacija lanaca snabdevanja. Ovaj koncept se lako prilagođava lokalnim tržištima.
Kod primene „zelene prakse“ u upravljanju lancima snabdevanja lokalna tržišta moraju biti fleksibilnija u prilagođenju novim trendovima i pospešivati eksperizu u pojedinim oblastima.

PL: Šta nas čeka u budućnosti? Kako će se razvijati logistika?

– Informaciono komunikacione tehnologije (ICT) i primena novih tehnologija u drugim oblastima i dalje će igrati značajnu ulogu u upravljanju lancima snabdevanja.

Treća međunarodna logistička konferencija – LOGIC 2017 biće održana od 25. do 27 maja na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu.