Kupovina preko Interneta – Kako se carine pošiljke?

Povodom nekoliko žalbi koje su stigle prethodnih dana u Upravu carina, a koje se odnose na kontrolu i carinjenje poštanskih pošiljaka, Carina je na svom sajtu još jednom objasnila građanima način na koji se ceo postupak odvija.

PlutonLogistics vam prenosi ceo proces.

S obzirom na to da pojedini građani tvrde da se u pošiljkama ne nalazi uvek ona roba koju su očekivali, te da sumnjaju da je neko „prisvojio“ jedan deo sadržaja, želimo da javnost upoznamo sa činjenicom da pakete otvara poštanski, a ne carinski službenik.

On cariniku podnosi na uvid sadržaj paketa kako bi uzeo sve podatke potrebne za carinjenje robe, nakon čega se sadržaj vraća najčešće u istu ambalažu, osim u slučajevima kada je neophodan nova. Sve se ovo čini tako da ne dođe do vidne povrede omota ili sadržine pošiljke.

Paketi se obavezno obezbeđuju unakrsnim povezivanjem kanapa, na čijim krajevima se obavezno stavlja poštanska plomba. U slučaju  da pošiljka podleže naplati carinskih dažbina na pošiljku se stavlja nalepnica „OCARINJENO, a ukoliko ne podleže nalepnica „OSLOBOĐENO OD PLAĆANJA CARINE“.

Kontroli, odnosno otvaranju paketa može prisustvovati i primalac pošiljke ili osoba  koju je za to opunomoćio.

Iz svega navedenog lako se može zaključiti koju vrstu kontakta carinski službenik ima sa pristiglom poštanskom pošiljkom i njenim sadržajem, te da ukoliko pošiljalac ili primalac imaju bilo kakvu zamerku na izgled ili sadržaj paketa, svoju reklamaciju trebaju da upute Јavnom preduzeću PTT saobraćaj „Srbija“ u ulici Savska 2.

Što se carinjenje paketa tiče ono se započinje prvenstveno određivanjem carinske vrednosti neke robe (u ovom slučaju pošiljke) i to primenom metoda koje su propisane Carinskim zakonom i pratećim propisima.

Carinski službenici osim navedene vrednosti (odnosno računa) kao metode za utvrđivanje carinske vrednosti, koriste i druge metode poput upoređivanja vrednosti slične ili istovetne robe. To se čini iz razloga što se u praksi pokazalo da se vrednosti robe proizvoljno navode i to sa različitim motivima ( nekada se vrednosti više puta uvećavaju, a nekada umanjuju sa ciljem ostvarivanja prava na povlasticu), zbog čega se pri određivanju carinske osnovice uzimaju sa rezervom.

Prema Carinskom zakonu i gore navedenoj Uredbi, predviđeno je oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina na:

• pošiljke male vrednosti poslate od strane fizičkog lica drugom fizičkom licu, koje nisu komercijalne prirode i za koje nema obaveze plaćanja, u ukupnoj vrednosti do 70 evra (ove pošiljke su oslobođene plaćanja carinskih dažbina i PDV);

• pošiljke male vrednosti, nekomercijalne prirode, u ukupnoj vrednosti do 50 evra  (ovakve pošiljke su oslobođene plaćanja carinskih dažbina, a PDV se plaća).

Uvozne dažbine na pošiljke koje fizička lica primaju iz inostranstva u poštanskom saobraćaju, čija vrednost ne prelazi 3.000 evra, obračunavaju se primenom jedinstvene carinske stope u visini od 10 odsto, a na ocarinjenu vrednost obračunava se pripadajuća stopa PDV-a. Važno je da se naglasi da se, za poštanske pošiljke koje podležu naplati uvoznih dažbina, carinska osnovica uvećava za troškove transporta i poštarine.

U slučaju da su pošiljke vrednije od gore navedenog iznosa (3.000 evra) ili kada ih naručuju pravna lica tada je obavezno podneti deklaraciju u pisanom obliku (ЈCI) i započeti postupak redovnog carinjenja. Ono podrazumeva da će se roba cariniti po stopi utvrđenoj Zakonom o carinskoj tarifi.

Treba napomenuti da roba koja se uvozi, odnosno naručuje može da stigne običnom pošiljkom – preko PTT službe ili brzom poštom preko firmi kakve su „DHL”, „Fedeks”, UPS”. Ukoliko, međutim, pošiljka stigne brzom poštom ona se takođe carini po stopi koja je propisana Zakonom o carinskoj tarifi, a ne primenom jedinstvene carinske stope u visini od 10 odsto.

Način dostave robe izbor je njenog naručioca i on se o tome verovatno izjašnjava u momentu porudžbine. Za naše građane i dalje je povoljnije da robu primaju putem obične pošte, s obzirom na to da su PTT usluge jeftinije od usluga brze pošte, pa su samim tim ukupni izdaci niži.

Stope carine koje se primenjuju na uvoz robe u Republiku Srbiju u 2013. godini propisane su u Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2013. godinu, objavljenom u „Službenom glasniku RS“, br. 115/12.

PRIMER: IGRAČKA U VREDNOSTI OD 100 EVRA

Kada je poštarina uključena u cenu robe (tzv.shipping free)
100 evra  Kada poštarina nije uključena u cenu robe već je posebno iskazana, npr. 20 evra

100 + 20= 120 evra

Obračunava se jedinstvena carinska stopa  od 10% na vrednost robe

100 + 10 = 110 evra
Obračunava se jedinstvena carinska stopa  od 10% na iznos dobijen sabiranjem vrednosti robe i poštarine
120 + 12 = 132 evra

Na tako dobijenu vrednost obračunava se PDV od 20%

110 + 22 = 132 evra
Na tako dobijenu vrednost obračunava se PDV od 20%

132 + 26,4 = 158,4 evra
NARUČIOCA ĆE POMENUTA IGRAČKA SA DAŽBINAMA KOŠTATI UKUPNO
132 EVRA

NARUČIOCA ĆE POMENUTA IGRAČKA SA DAŽBINAMA KOŠTATI UKUPNO
158,4 EVRA

PRIMER:
U slučaju da kupac želi da naruči igračku iz inostranstva koja košta 40 evra, ako uzmemo da je transport plaćen npr. 10 evra, carinska vrednost će biti 40 evra, jer u ovom slučaju troškovi prevoza ne ulaze u carinsku vrednost. U ovom slučaju nema obračuna carine u skladu sa odredbama člana 218. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona i člana 29. Uredbe. Osnovica za plaćanje PDV-a je 40 evra, što znači da će primenom stope PDV od 20% u našem primeru iznos PDV biti 8 evra. Znači, ukupne dažbine će iznositi 8 evra. Obračun se vrši u dinarima po zvaničnom kursu NBS.

PRIMER:
U slučaju da kupac želi da naruči knjigu iz inostranstva koja košta 15 evra, ako uzmemo da je transport plaćen npr. 5 evra, carinska vrednost će biti 15 evra, jer u ovom slučaju, troškovi prevoza ne ulaze u carinsku vrednost.  U ovom slučaju nema obračuna carine u skladu sa odredbama člana 218. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona i člana 29. Uredbe.  Osnovica za plaćanje PDV-a je 15 evra. Iznos PDV, u našem primeru, po stopi od 10% iznosiće 1,5 evra. Obračun se vrši u dinarima po zvaničnom kursu NBS.