„Agent plus“ prvi u Srbiji dobio GMP plus sertifikat

„Agent plus“ je prva kompanija u Srbiji koja je stekla sve potrebne uslove i dobila sertifikat GMP+, sertifikat za rukovanje i dopremu prehrambenih proizvoda za ljudsku i životinjsku prehranu od mesta proizvodnje do mesta isporuke finalnim potrošačima. „Agent plus“ je GMP+ sertifikat stekao nakon ispunjavanja svih neophodnih uslova i osposobljavanja sopstvenog kadra, kao jedan od učesnika u lancu prevoza prehrambene robe na rekama i u priobalju.

Roba koja se najčešće prevozi rečnim putem, a čiji su učesnici u manipulaciji u obavezi da imaju ovaj sertifikat, su žitarice: kukuruz, pšenica, soja, suncokret i druge. Zbog neposedovanja sertifikata od strane naših brodara, najčešće se na angažovanju prevoza datih proizvoda koriste brodovi pod stranom zastavom. GMP + sertifikat predstavlja sertifikat koji imaju kompanije koji se pridržavaju internacionalnih pravila i obaveznih procedura pri manipulaciji i rukovanju, skladištenju, utovaru, prevozu i istovaru prehrambenih proizvoda, kao i načinu čuvanja ove robe.

Od 1. januara 2015. godine dati sertifikat će biti neophodan za ceo lanac rukovanja prehrambenim proizvodima na tržištu Holandije, Nemačke i Austrije, što otvara velike mogućnosti pri izvozu na ova tržišta. GMP+ sertifikaciju ima 12 000 pravnih lica u u oko 65 zemalja. U Holandiji se nalazi baza dodeljenih sertifikata, koja se ažurira na 24 časa. Svaki sertifikat ima svoj broj i šifru i svakog dana moguće je proveriti sopstveni status. Istorija GMP+ sertifikacije započeta je 1992. godine u Holandiji, nakon pomora živine na farmama i velike šteta koja je tom prilikom učinjena.