Kontejnerski transport na Dunavu – Saobraćajni fakultet razvio online rešenje za optimalno rutiranje

Uspostavljanje redovnog kontejnerskog transporta na Dunavu predstavlja pravi izazov za sve potencijalne učesnike u ovom procesu. Takva poslovna aktivnost zahteva potpunu posvećenost i investiranje značajnih sredstava kako brodara, tako i luka, predstavnika vlasti, potencijalnih korisnika, posrednika i sl.

Univerzitet u Beogradu – Saobraćajni fakultet, u okviru DIONYSUS projekta, ima zadatak da analizira mogućnosti razvoja kontejnerskog transporta na Dunavu.

Ovaj veoma složeni zadatak zahteva sagledavanje različitih aspekata koji imaju uticaj na iskorišćavanje postojećih mogućnosti u pogledu uspostavljanja redovnih kontejnerskih servisa na Dunavu.

Tim fakulteta koji učestvuje u realizaciji projekta naročito se bavi sveobuhvatnom analizom tržišnih uslova vezanih za razvoj kontejnerskog transporta na Dunavu, istraživanjem dosadašnjih neuspelih pokušaja uspostavljanja kontejnerskih transportnih servisa, kako bi se, na osnovu naučenih lekcija, izvukli zaključci za budućnost, analizom mogućeg uspostavljanja različitih linija plovidbi ili kontejnerskih servisa i razvojem modela i online alata za rutiranje kontejnerskih brodova na unutrašnjim plovnim putevima, sa posebnim akcentom na situaciju na Dunavu.

Kao rezultat angažovanja svih projektnih partnera na realizaciji navedenih aktivnosti, identifikovane su brojne prepreke koje, u manjoj ili većoj meri, ograničavaju razvoj kontejnerskog transporta na Dunavu.

Neke od njih su struktura tereta koja se prevozi Dunavom, nivo razvoja i prilagođenosti infrastrukture potrebama pretovara i prevoza kontejner,  kao i postojanje odgovarajuće opreme koja se može koristiti za kontejnerske pretovarne i transportne procese u lukama. Uspostavljanje redovnog kontejnerskog transporta na Dunavu zahteva detaljnu analizu svih ovih prepreka, kao i definisanje načina za njihovo prevazilaženje. Ovakav pristup je primenjen i u samom DIONYSUS projektu.

Vođen idejom da svoja dugogodišnja istraživanja u ovoj oblasti predoči svim zainteresovanim stranama, ali i da doprinese prevazilaženju identifikovanih prepreka, tim je razvio online alat za optimalno rutiranje kontejnerskih brodova na unutrašnjim plovnim putevima.

Svaki korisnik ovog alata može sagledati očekivane poslovne rezultate u različitim primerima kontejnerskih linija plovidbi na Dunavu. Na osnovu dobijenih rezultata, korisnici mogu dobiti preporuke oko linija plovidbi koje imaju najveći potencijal da budu uspešne u dužem vremenskom periodu. Naziv alata je CND (Container Network Development) i njegov razvoj se takođe realizovao u okviru DIONYSUS projekta. Svi zainteresovani mogu pristupiti CND alatu i registrovati se besplatno na stranici http://dionysus.sf.bg.ac.rs/.

Autor teksta: prof. dr Vladislav Maraš, publikacija „Luke i marine“ – Agencija za upravljanje lukama