Rezultati Luke Rijeka u 2023: blagi pad prometa i potonuće dobiti

Luka Rijeka zabeležila je u 2023. godini smanjenje prometa od 6%, u poređenju sa prethodnom, 2022. godinom. Lani su u Rijeci pretovarene 2.423.422 tone tereta, dok je u 2022. pretovar iznosio 2.579.602 tone, pokazuju podaci iz finansijskog izveštaja o poslovanju Luke Rijeka d.d. u 2023, objavljeni u utorak (27. februara).

Strategijska reorijentacija poslovanja prema intenzifikaciji pretovara generalnog tereta rezultirala je povećanjem volumena profitabilnijih vrsta tereta za 6%, navodi se.

Analiza ukupnih podataka o pretovaru ukazuje da je regres najizraženiji u segmentu rasutih tereta, gde je evidentiran pad od 11% u odnosu na prethodnu godinu. To je pre svega posledica prekida u logističkim tokovima železne rude, usko povezanog sa trenutnim geopolitičkim tenzijama. Dodatno, efikasnost je smanjena i zbog učestalih zastoja u železničkom prometu.

U 2023. pretovar uglja je povećan za 128% u odnosu na 2022, ali to nije u potpunosti nadoknadilo pad u prometu rasutog tereta. Zbog veće volumiznosti ugljena u odnosu na železnu rudu, kapaciteti prihvata bili su ograničeni, što je uticalo na smanjenje ukupne realizacije pretovara. Značajniji porast prometa vidljiv je takođe u kategoriji frigo tereta (25%), metalnih proizvoda (38%), stoke (21%), hemijskih proizvoda (22%), te ostalog generalnog tereta (43%).

Ukoliko posmatramo pretovar kontejnera, u Rijeci je u 2023. godini zabeležen pad od 7%: 271.454 tone u 2023, naspram 290.729 u 2022.

Kada je reč o finansijskim pokazateljima, Luka Rijeka je tokom 2023. ostvarila značajno slabiji rezultat u odnosu na godinu ranije: bruto dobitak za period 2023. godine iznosio je svega 32.518 evra (godinu ranije, bruto dobit bila je više od 9 miliona evra).

Razlog za smanjenje bruto dobiti je veći rast rashoda u odnosu na rast prihoda, koji je uzrokovan povećanjem cena materijala i usluga, i povećanjem isplate zarada i materijalnih prava zaposlenih. Pre svega, povećani su materijalni troškovi, uzrokovani znatno višim cenama u odnosu na isti period prethodne godine, za 23%, a najviše je poskupela struja, za više od 170%.

Kompletan izveštaj o poslovanju Luke Rijeka d.d. možete preuzeti sa sajta Zagrebačke berze ili sa sajta društva OVDE.

Poslovanje Grupe Rijeka

Grupu Luka Rijeka uz Luku Rijeka d.d. (matično društvo) čine i Luka Prijevoz d.o.o Škrljevo, Stanovi d.o.o. Rijeka, kao i Luka Rijeka CONTAINER DEPOT d.o.o. Kukuljanovo. Luka Rijeka d.d. vlasnik je 49% udela u društvu Jadranska vrata d.d., a dobit/gubitak ovog društva pripisuje se Luci Rijeka d.d. po metodi udela.

Grupa Luka Rijeka je u periodu u od 01.01.-31.12.2023. godine ostvarila ukupno 39.730.848 evra prihoda, što predstavlja povećanje od 9% u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno, vidljiv je i porast ukupnih rashoda za 14% u odnosu na prethodnu godinu, uzrokovan porastom cena roba i usluga, prvenstveno energije, kao i porast troškova plata i materijalnih prava radnika.

Dobit Grupe Luka Rijeka za 2023.godinu iznosi 7.275.836 evra, što je pad od 6% u odnosu na 2022. godinu  (7.724.891 evra).

Kompletan izveštaj o rezultatima Grupe Rijeka u 2023. godini možete preuzeti sa sajta Zagrebačke berze ili sajta društva OVDE. 

Foto: lukarijeka.hr