Elektronski tovarni list (e-CMR) uvodi sve više zemalja u Evropi

Odbor za saobraćaj u Evropi Ekonomske komisije Ujedinjenih naroda (UNECE ITC)  krajem februara usvojio je rezoluciju o elektronskom  teretnom listu e-CMR (Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route) kojom se pozivaju vlade u Evropi da prihvate protokol e-CMR.

Teretni list sadrži podatke o pošiljaocu robe, primaocu, kao i precizne podatke o vrsti i količini robe. Digitalizacija dokumenata u drumskom prevozu tereta smanjuje troškove prevoznicima, te otvara mogućnosti za inovacije u toj industriji.

e-CMR omogućava digitalizaciju logističkih operacija i u međunarodnom transportu, brzu i jeftinu razmenu podataka o robi koja se prevozi. To je i preduslov za uvođenje autonomnih vozila u transportu.

Zbog svoje digitalne prirode, e-CMR se može lako integrisati sa drugim uslugama koje pružaju transportne kompanije, npr carinske deklaracije ili usluge upravljanje voznim parkom. Prelaskom na elektronski format, tri stranke koje su uključene u svaku pošiljku imaju korist od povećanja ukupne efikasnosti logistike, što dovodi do povećanja konkurentnosti privrede. Konačna korist, veća sigurnost na putu, e-CMR može biti povezan sa eCall sistemom za kamione koji automatski bira hitne službe u slučaju saobraćajne nesreće.

e-CMR je prvi pu uspešno zaživeo na graničnom prelazu između Huelva i Perpignana, odnosno između Španije i Francuske. Do sada je 11 zemalja (Bugarska, Češka republika, Danska, Estonija, Francuska, Letonija, Litvanija, Holandija, Slovačka, Španija  i Švajcarska) pristupilo protokolu e-CMR, a primena protokola očekuje se u idućim mesecima.

Dodatnih sedam evropskih država (Austrija, Belgija, Nemačka, Italija, Luksemburg, Norveška i Švedska) su takođe nedavno potvrdili svoju opredeljenost za primenu protokola e-CMR kroz zajednički akcijski plan čemu su se pridružili i Francuska i Danska.