Novi režim isprava koje prate ROBU U PREVOZU tokom vanrednog stanja

U Srbiji je 14. aprila stupila na snagu Uredba o ispravama koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti covid-19.

Ovim dokumentom propisano je da za vreme vanrednog stanja robu u prevozu moraju da prate isprave koje su u neposrednoj vezi sa njenim prevozom i koje naročito sadrže:

broj i datum isprave,
poslovno ime,
adresu,
PIB i
matični broj ili broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), odnosno broj iz odgovarajućeg registra isporučioca, primaoca i prevoznika (ukoliko ga ima),
mesto i adresu objekta iz koga se isporučuje i u koji se isporučuje,
ime i prezime odgovornih lica isporučioca i prevoznika,
naziv robe i
količinu.

Uredbom je propisano i da isporučilac, primalac i prevoznik (ukoliko ga ima) mogu sporazumno odrediti način na koji će prijem odnosno isporuka robe biti potvrđena.

To znači da je, u periodu trajanja vanrednog stanja privrednim subjektima omogućeno da sporazumno dogovore način putem kojeg će prijem/isporuka robe biti potvrđena (e-mail-om, sms-om ili na neki drugi način) i koji će predstavljati alternativu u odnosu na dosadašnji način koji je podrazumevao potpisivanje isprava.

Na taj način obezbeđeno je smanjivanje kontakata prilikom potpisivanja isprava koje su u neposrednoj vezi sa prevozom robe čime se doprinosi smanjenju opasnosti od prenošenja zarazne bolesti covid-19.

Uredbu o ispravama koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti covid-19 možete preuzeti OVDE. 

Napominjemo da se u slučaju prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju primenjuje Konvencija o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR).

Izvor: office-ivanovic.rs