Slovenija uvela elektronski tovarni list (e-CMR)

Slovenija postaje dvanaesta zemlja koja pristupa e-CMR (elektronski tovarni list) – otvarajući put za lakšu i efikasniju isporuku robe, olakšavajući trgovinu i pripremu za potpuno digitalne drumske transportne operacije.

Generalni sekretar IRU-a Umberto de Pretto je izjavio da će pristupanje Slovenije e-CMR-u, ohrabriti i druge zemlje  da se pridruže.

– Što više zemalja koristi e-CMR, sistem postaje privlačniji, a to obezbeđuje veću zajedničku korist.

Pravila za prevoz robe na međunarodnom nivou obuhvaćena su Konvencijom Ujedinjenih nacija za prevoz robe, CMR. Teretni list sadrži podatke o pošiljaocu robe, primaocu, kao i precizne podatke o vrsti i količini robe. Digitalizacija dokumenata u drumskom prevozu tereta smanjuje troškove prevoznicima, te otvara mogućnosti za inovacije u toj industriji.

Rezolucija o elektronskom  teretnom listu e-CMR (Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route), usvojena je  u februaru 2008. godine, a do sada mu je pristupilo 12 zemalja:  Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Francuska, Letonija, Litvanija, Holandija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švajcarska.