Kamionski prevoz robe porastao za 25,5%, pad u železničkom i avio

Količina robe prevezene u prvom polugodištu 2019. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, beleži rast od 4,4%. U istom periodu, obim rada, iskazan u tkm, veći je za 12,8%. Vazdušni, cevovodni i železnički saobraćaj beleže pad u količini prevezene robe, dok rečni i drumski saobraćaj beleže rast.

Prevoz robe drumskim saobraćajem porastao je za 25,5%, a obim rada, iskazan u tkm, povećan je za 29,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Prevoz robe vazdušnim putem iskazuje pad u količinama prevezene robe od 16,3%, a u obimu rada, posmatrano u tkm, pad iznosi 21,3%.

U istom periodu, prevoz robe železnicom beleži pad od 5,9%. Obim rada, iskazan u tkm, opada za 11,9% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Saobraćaj unutrašnjim plovnim putevima beleži rast u količini prevezene robe od 16,7%, a obim rada, iskazan u tkm, povećan je za 19,6%.

Transport nafte cevovodima opada za 23,4% u količini prevezene nafte, a u ostvarenim tkm opada za 27,9%. Transport prirodnog gasa manji je za 11,6%, uz istovremeni pad obima rada od 1,0%.

Granični promet drumskih putničkih vozila u prvom polugodištu 2019. godine, u ulazu, manji je za 3,9% u odnosu na isti period 2018. godine. Zapaža se pad broja vozila domaćih registracija od 1,5%. Od ukupnog broja vozila sa stranom registracijom koja su ušla u našu zemlju najviše čine vozila sa registracijom Crne Gore i Nemačke.

Klasične poštanske usluge u prvom polugodištu 2019. godine su opale u odnosu na isti period 2018. godine. Kod pismonosnih pošiljki beleži se pad od 6,9%, a kod paketskih pošiljki beleži se rast u odnosu na isti period prošle godine od 26,5%. Usluge platnog prometa beleže pad od 8,8%.

U fiksnoj telefoniji zapaža se pad od 23,3%, a u mobilnoj rast od 8,6%.

Ukupan broj zaposlenih u saobraćaju manji je za 0,6% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Pročitajte detaljniju analizu o KOLIČINI PREVEZENE ROBE.