Kazne do 2 miliona – Firme iz sektora saobraćaja i skladištenja moraće da imaju „savetnike za bezbednost na radu“

Srbija je pre nešto više od dve sedmice usvojila izmene Zakona o bezbednosti na radu, čime je, po prvi put od donošenja tog akta pre 18 godina, značajno promenjen njegov tekst.

Propis, objavljen u Službenom glasniku 29. aprila, doneo je mnogo važnih novina. Među njima su i one koje se odnose na način organizovanja poslova bezbednosti i zdravlja na radu, a u ovoj oblasti neke promene očekuju konkretno kompanije iz sektora saobraćaja i skladištenja.

Saobraćaj i skladištenje uvršteni su, naime, u kategoriju visokorizičnih delatnosti, za koje je propisana obaveza imenovanja „savetnika za bezbednost i zdravlje na radu“, a koji moraju da ispunjavaju određene uslove.

Na koga će se obaveza sve odnositi i da li ona zavisi od broja zaposlenih u preduzeću? Na koji način firme mogu da angažuju pomenute savetnike? Koliko vremena će firme imati da se prilagode? Odgovore smo potražili u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Drugi naziv i oštriji zahtevi

Novim zakonskim rešenjem definisano je da poslodavac više ne bira na koji način će organizovati poslove bezbednosti i zdravlja na radu, već je dužan da za obavljanje ovih poslova odredi jednog ili više od svojih zaposlenih odnosno da, ukoliko to nije moguće, angažuje pravno lice koje ima odgovarajuću licencu.

Kod kompanija koje posluju u visokorizičnim delatnostima (u koje se sada ubrajaju i saobraćaj i skladištenje), naziv lica za bezbednost i zdravlje na radu promenjen je u „savetnik za bezbednost i zdravlje na radu“.

„Savetnik za bezbednost i zdravlje na radu jeste stručno lice koje obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu, ima odgovarajući nivo kvalifikacija, položen odgovarajući stručni ispit, licencu za obavljanje poslova savetnika za bezbednost i zdravlje na radu i koje poslodavac pisanim aktom imenuje za obavljanje tih poslova“, glasi definicija navedena u zakonu.

Ova promena je, kako se navodi u obrazloženju, izvršena radi daljeg podizanja nivoa kompetencije stručnog lica koje obavlja ove poslove.

– Odredbama člana 48. stav 1. propisano je da je poslodavac u delatnostima građevinarstva, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, rudarstva, prerađivačke industrije, snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacije (osim trgovine električnom energijom i gasovitim gorivima preko gasovodne mreže), snabdevanja vodom, upravljanja otpadnim vodama, kontrolisanja procesa uklanjanja otpada, trgovine na veliko, saobraćaja i skladištenja i sličnim aktivnostima, kao i u delatnostima zdravstvene i socijalne zaštite, dužan da za poslove bezbednosti i zdravlja na radu imenuje savetnika za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno lice koje ima najmanje stečeno visoko obrazovanje obima od najmanje 240 ESPB bodova na akademskim ili strukovnim studijama u okviru obrazovno – naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka i prirodno-matematičkih nauka iz oblasti: biološke nauke, nauke o zaštiti životne sredine, fizičke nauke, fizičko-hemijske i hemijske nauke – navode u Ministarstvu rada za PlutonLogistics.

– Napominjemo da će predloženo rešenje u zakonu uticati na kvalitet obavljanja poslova bezbednosti i zdravlja na radu, kao i podizanja standarda, odnosno kvaliteta zaštite zaposlenih na radu i unapređenja sistema bezbednosti i zdravlja na radu Republike Srbije.

Ako za poslove bezbednosti i zdravlja na radu ne može da odredi nekog od svojih zaposlenih koji ispunjava uslove iz člana 48, poslodavac, izuzetno, može da angažuje pravno lice ili preduzetnika koji imaju licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. U delatnostima iz člana 48. ovog zakona poslodavac koji zapošljava, odnosno radno angažuje od 251 do 500 zaposlenih je dužan da zaključi ugovor o radu sa punim radnim vremenom sa najmanje dva savetnika za bezbednost i zdravlje na radu, a poslodavac koji zapošljava odnosno radno angažuje više od 500 zaposlenih je dužan da zaključi ugovor o radu sa punim radnim vremenom sa najmanje tri savetnika za bezbednost i zdravlje na radu – navodi se u odgovoru Ministarstva.

Zakon je na snagu stupio u prvoj nedelji maja 2023. Obaveze, ipak, nisu trenutne – poslodavci su sada dužni da organizuju svoje poslovanje u skladu sa njim u roku od dve godine.

Odgovarajući podzakonski akti biće doneti u roku od dve godine.

Šta radi savetnik za bezbednost i zdravlje na radu?

–  sprovodi i učestvuje u postupku procene rizika;
– učestvuje u izradi programa obuke zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, programa obuke predstavnika zaposlenih i programa obuke rukovodilaca;
– vrši kontrolu i daje predloge poslodavcu u planiranju, izboru, korišćenju i održavanju sredstava za rad, hemijskih materija i lične zaštitne opreme;
– učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada;
– organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne sredine;
– organizuje preventivne i periodične preglede i provere opreme za rad i preglede i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija;
– predlaže mere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnim mestima sa povećanim rizikom;
– prati i kontroliše primenu mera bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa organizacijom poslova bezbednosti i zdravlja na radu kod
poslodavca;
– priprema uputstva za bezbedan i zdrav rad i kontroliše njihovu primenu;
– zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstva za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog i
obustavlja rad na opremi za rad do otklanjanja uočenih nedostataka;
– organizuje lekarske preglede zaposlenih itd.

Kazne

Član 100 novog Zakona navodi da će se novčanom kaznom od 1.500.000 do 2.000.000 dinara, kazniti za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica:

24) ako u delatnostima građevinarstva, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, rudarstva, prerađivačke industrije, snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacije (osim trgovine električnom energijom i gasovitim gorivima preko gasovodne mreže), snabdevanja vodom, upravljanja otpadnim vodama, kontrolisanja procesa uklanjanja otpada, trgovine na veliko, saobraćaja i skladištenja i sličnim aktivnostima, kao i u delatnostima zdravstvene i socijalne zaštite ne imenuje savetnika za bezbednost i zdravlje na radu koji ispunjava uslove propisane ovim zakonom (član 48);

Kompletan zakon možete pogledati OVDE. 

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.